Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie
1. Deze overeenkomst verstaat onder:
a. ‘uitlener’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koks-mediair BV, die in het kader van deze overeenkomst die uitleenkrachten uitleent (verzorgt opdrachtgever)
voor het ten behoeve van deze opdrachtgever verrichten van werkzaamheden;
b. ‘uitleenkracht’: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van Koks-Mediair BV, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
c. ‘medewerker’: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van Koks-Mediair BV, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever, waarbij er geen sprake is van een uitleenovereenkomst;
d. ‘opdrachtgever’: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door tussenkomst van Koks-
Mediair BV, bedoeld onder a; voorziet van uitleenkrachten, bedoeld onder b;
e. ‘een opdracht’: de overeenkomst tussen Koks-Mediair BV en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitleenkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van een uitleenbureau werkzaamheden verricht;
f. ‘projectleider’: een uitleenkracht c.q. medewerker, die aangewezen is door Koks-Mediair.
g. en die gemachtigd is te handelen naar de algemene regels van Koks-Mediair BV. Met betrekking tot het project ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2 Vrijblijvende offerte
a. Alle offertes van Koks-Mediair zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
b. Indien een uitleenperiode wordt overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode per uitgeleende uitleenkracht, minimaal zeven uren per dag aaneengesloten en maximaal veertig uren per week. De werkdagen worden in nader overleg bepaald.

Artikel 3 Selectie
a. Koks-Mediair BV, kiest een uit te lenen kracht uit, aan de hand van de haar bekende hoedanigheid en deskundigheden van de door uitleen beschikbare krachten enerzijds en van de door opdrachtgever aan haar verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
b. Koks-Mediair, is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op een aanvraag uitleent. Koks-Mediair ziet erop toe dat alle medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan medewerkers van de horeca en zorgsector.
c. Voldoet een uitleenkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereiste, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de uitleenkracht, aan Koks-Mediair kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan de uitleenkracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing inclusief de opslag van Koks-Mediair BV, berekend in het opdrachtgeverstarief. Indien de opdrachtgever de betreffende medewerker(s) na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn werkzaamheden laat verrichten, draagt de opdrachtgever dientengevolge het volledige risico.
d. Voor het overige is Koks-Mediair niet aansprakelijk, zoals het uitlenen van krachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van Koks-Mediair. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk, bij Koks-Mediair worden ingediend binnen zeven dagen na de aanvang van de werkzaamheden van de betreffende uitleenkracht(en) bij de opdrachtgever. Klachten die na die tijd binnenkomen, zijn niet ontvankelijk, de opdrachtgever draagt in ieder geval het volledige risico, indien hij ook na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden de betreffende uitleenkracht doet voort werken.
e. Koks-Mediair heeft voornoemde vrijheden en rechten eveneens in geval er sprake is van bemiddeling of vervanging, voor zover die bepalingen van toepassing zijn.

Artikel 4 Kleding en verzorging
a. De uitleenkracht c.q. medewerker draagt uniforme kleding d.w.z.
- Koksbroek
- Witte koks jas
- Veiligheidsschoenen
b. Mocht er andere kleding wenselijk zijn, dan dient de opdrachtgever deze kosteloos ter beschikking te stellen. Voor de schade aan de door de opdrachtgever verstrekte kleding is noch Koks-Mediair, noch haar uitleenkracht c.q. medewerker aansprakelijk.
Reinigingskosten voor de door de opdrachtgever verstrekte kleding zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c. Iedere uitleenkracht c.q. medewerker van Koks-Mediair draagt een badge met daarop vermeld de eigen naam.
d. De opdrachtgever dient ten behoeve van de uitleenkracht c.q. medewerker van Koks-
Mediair BV. een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen, waarin de uitleenkracht c.q. medewerker zich kan verkleden en zijn/haar dagelijkse kleding achter kan laten.
e. De opdrachtgever zal naar redelijkheid de uitleenkracht c.q. medewerker voorzien van alcoholvrije dranken en indien het project binnen de tijden dat gebruikelijke maaltijden worden genuttigd, de uitleenkracht c.q. medewerker kosteloos voorzien van maaltijden.

Artikel 5 Vrijheid van uitleenkrachten c.q. medewerkers en arbeidstijd
a. Het is de uitleenkracht c.q. medewerker niet toegestaan af te wijken van de bij de
opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks
bij de aanvang van de arbeidsverhouding met Koks-Mediair BV. reeds was overeengekomen
of door Koks-Mediair in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen.
b. Koks-Mediair BV. kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld
worden.

Artikel 6 Geen aansprakelijkheid voor schaden
a. Uitleenkrachten vallen tijdens de werkzaamheden binnen de instelling of horeca
onderneming onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
b. Koks-Mediair BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door
haar uitgezonden uitleenkrachten zijn veroorzaakt mits verwijdbaar gedrag van de
uitleenkracht, door de opdrachtgever is aangetoond.
c. Evenmin is Koks-Mediair BV aansprakelijk voor het eventuele verbintenissen die door haar
uitgezonden uitleenkrachten hebben aangegaan, of welke op andere wijzen voor hen zijn
ontstaan jegens opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst
van de opdrachtgever, of jegens welke derde dan ook.
d. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake van en Koks-Mediair BV vrijwaren tegen
eventuele vorderingen van de uitleenkracht tot vergoeding van schade geleden door de
uitleenkracht, doordat een aan de uitleenkracht toebehorende en door deze in het kader
van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaken, is beschadigd.
e. Koks-Mediair draagt eveneens geen aansprakelijkheid zoals vernoemd in geval van
bemiddeling en/of advisering.
5
Artikel 7 Garantie veiligheid door opdrachtgever en volledige vrijwaring ter
zake van Koks-Mediair BV
a. De opdrachtgever is jegens Koks-Mediair verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen
waarmee hij de werkzaamheden doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te
onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en
aanwijzingen te verstrekken, dat de uitleenkracht c.q. medewerker tegen gevaar voor lijf,
eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid
gevorderd kan worden. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens
Koks-Mediair bv gehouden tot vergoeding der schade aan de uitleenkracht c.q medewerker
dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden
overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakomingen door overmacht,
of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitleenkracht is te wijten. Indien
de uitleenkracht c.q. medewerker tengevolge van het niet nakomen van verplichtingen door de
opdrachtgever, in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden zodanig
letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de
overblijvende echtgenoot (-e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid
plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding tenzij door opdrachtgever het
bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate,
mede aan grove schuld van de uitleenkracht c.q. medewerker is te wijten. Opdrachtgever zal
Koks-Mediair bv te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Koks-Mediair bv eventueel
ingesteld wegens niet-nakoming van eerder genoemde verplichtingen, zoals neergelegd ook in artikel
7:658 BW, en verleent Koks-Mediair de bevoegdheid, zijn aanspraken ter zake aan de direct
belanghebbende(-n) te cederen, respectievelijk mede namens Koks-Mediair tegen opdrachtgever
geldend te maken.
6
Artikel 8 Vervoer
a. Het vervoer van de uitleenkracht c.q. medewerker wordt in het beginsel verzorgd door
Koks-Mediair, waarbij de reiskosten voor rekening komen van de opdrachtgever.
b. Noodzakelijk gemaakte kosten voor q.a. parkeergelegenheid en rekeningrijden, pont en
tol, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 9 Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier
a. De nota’s van Koks-Mediair worden uitgeschreven aan de hand van door opdrachtgever
voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes,
welke de opdrachtgever binden.
b. De opdrachtgever is dan ook gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de
tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede –
desgevraagd – de overeengekomen tarief- of functiegroepen duidelijk zijn ingevuld, dat de
kolommen die niet van toepassing zijn, worden doorgehaald en dat de daadwerkelije
gemaakte onkosten, indien al gemaakt naar waarheid zijn ingevuld.
c. Het verschil tussen het bij Koks-Mediair ingeleverde tijdverantwoordingsformulieren en
het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Koks-Mediair ingeleverde
formuliervoor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs,
behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, dat het vernoemde verschil niet aanhem is
toe te rekenen.
d. Jegens de opdrachtgever, die niet nakomt zijn gehoudenheid ingevolge lid b van dit artikel
en derhalve niet meewerkt aan het scheppen ten aanzien van de gewerkte uren van de
uitleenkracht c..q. medewerker van de drie betrokkene partijen (uitleenkracht c.q.
medewerker; opdrachtgever; Koks-Mediair ) verbinden bewijs, zal Koks-Mediair in geval
van betwisting door de uitleenkracht c.q. medewerker van de opgave van de
opdrachtgever het recht hebben:
1. de gewerkte tijd (-en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de
werkweek, die door de werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt, indien
uit de omstandigheden en/of bepaalde gegevens het vermoeden voortvloeit, dat
door de betrokken uitleenkracht c.q. medewerker de volledige werkweek
gedurende de gehele arbeidstijd per dag is gewerkt.
2. in alle overige gevallen door een functionaris van Koks-Mediair gehoord
hebbende uitleenkracht (-en) c.q. medewerker (-s) en de betreffende functionaris
(-sen) in het bedrijf van de opdrachtgever, althans redelijke pogingen ondernomen
hebbend, die te spreken te krijgen – op basis van de door hem vergaarde gegevens
de gewerkte tijden bindend tussen partijen vast te stellen.
e. De vaststelling der gewerkte tijden door of vanwege Koks-Mediair ingevolge lid c van dit
artikel is, ongeacht of daarvan beroep wordt ingesteld uitvoerbaar bij voorraad met dien
verstande, dat op basis van die vaststelling de in lid a genoemde nota’s worden
uitgeschreven, op welke nota’s al het overige in deze algemene voorwaarden van
toepassing is.
7
Artikel 10 Betalingen en gevolge van wanbetaling
a. de opdrachtgever is te allen tijde gehouden elk door Koks-Mediair verzonden nota’s te
voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de nota.
b. Uitsluitend betalingen aan Koks-Mediair zelf werken bevrijdend. De betaling dient te
geschieden door storting van het bedrag op een door Koks-Mediair . aangegeven bank-
/gironummer. Betalingen aan uitleenkrachten c.q. medewerkers of het verstrekken van
voorschotten aan uitleenkrachten c.q. medewerkers zijn verboden en onverbinden en
kunnen nimmer grond opleveren voor schuld delging of schuldvergelijking.
c. Betalingen door of vanwege opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van
de door opdrachtgever verschuldigde buitenrechterlijke incassokosten, de rechtelijke
kosten, de door de opdrachtgever verschuldigde rente en daarna in volgorde van
ouderdom openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van
opdrachtgever.
d. Indien de opdrachtgever in gebreke is, zijn alle andere openstaande facturen direct
opeisbaar, ook indien de eerder overeengekomen betalingstermijnen nog niet verstreken
zouden zijn. De opdrachtgever is in gebreken indien:
1. Niet tijdig wordt betaald
2. Ten laste van hem beslag wordt gelegd
3. Hij in staat van faillissement wordt verklaard
4. Hij surseance van betaling aanvraagt
5. Hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest
e. Indien een nota van Koks-Mediair niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald,
wordt de opdrachtgever na verloop van die termijnen een rente verschuldigd va 1,5% per
14 dagen, te bereken over het openstaande bedrag per week, waarbij een gedeelte, zonder
dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
f. De doorslag van de door Koks-Mediair verzonden nota geldt als volledig bewijs van de
verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
g. Reclames omtrent de nota moeten binnen acht dagen na de dagtekening van de nota
schriftelijk bij koks-Mediair zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in
behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
h. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel
in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de
opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd
op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minder dan 3403,35 euro en op 10%
indien de verschuldigde hoofdsom 3403,35 of meer bedraagt.
8
Artikel 11 Annulering
a. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan
Koks-Mediair verschuldigd een schadevergoeding te betalen voor de door Koks-Mediair
gemaakte kosten, onverminderd het recht van Koks-Mediair om van de opdrachtgever
eventuele meerdere schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Deze annuleringskosten
zijn uitgedrukt in percentage van de geschatte projectprijs en luiden als volgt:
- indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen een periode vanaf vijf
dagen tot en met 48 uren voor het contractuele aanvangstijdstip van het project,
beide dagen hierin begrepen, 10%;
- indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen een periode vanaf 48 uren
tot en met 24 uren voor het contractuele aanvangstijdstip van het project, beide
dagen daarin begrepen, 30%;
- indien de opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 24 uren tot en met het
contractuele aanvangstijdstip van het project, 50%;
b. Indien sprake is van uitvoering van de uitleen/uitleenovereenkomst geldt deze regeling
eveneens indien de opdrachtgever uitvoering heeft aangegeven aan deze overeenkomst
door een opdracht te plaatsen.Alsdan wordt de projectprijs vastgesteld op de omvang van
de alsdan te verrichten werkzaamheden.
c. De annulering kan slechts per geregistreerde fax of per aangetekende post geschieden.
Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, zoals genoemd in het bovenstaande, zal
gelden de dag van ontvangst van de voornoemde annulering door Koks-Mediair bv
9
Artikel 12 Eventuele schadeloosstelling in geval van het aangaan van een
rechtstreeks arbeidsverhouding met de uitleenkracht
a. De opdrachtgever , die met een hem ter beschikking gestelde uitleenkracht c.q.
medewerker rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan wel deze aan een derde
ter beschikking wil stellen, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan Koks-Mediair en de
opdracht, behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst
beëindigen.
b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Koks-
Mediair , om gedurende en/of binnen een termijn van 6 maanden na beëindiging van de
uitleenovereenkomst een medewerker van Koks-Mediair zoals bedoeld in de Algemene
Voorwaarden Artikel 1.1c, direct of indirect in dienst te nemen. Aan toestemming van
Koks-Mediair de voorwaarde verbinden dat opdrachtgever eenmalig bemiddelingskosten
verschuldigd is zijnde 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en exclusief de
wettelijke B.T.W. met een minimum 2268,90 euro (zegge tweeëntwintighonderd en
achtenzestig euro en negentig eurocent) berekend over een fulltime dienstverband van
betrokken uitleenkracht c.q. medewerker. Tevens verplicht de opdrachtgever zich om bij
het eerste schriftelijke verzoek van Koks-Mediair , binnen 7 werkdagen het volledige
arbeidscontract van de medewerker ter inzage te geven.
c. Het In dit artikel bepaalde laat onverkort in stand hetgeen bepaald is in artikel 2 van de
overeenkomst in die zin dat een opdracht voortduurt voor de overeengekomen
vastgestelde tijd, zolang zij niet jegens Koks-Mediair schriftelijk beëindigd is, met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 13 Overmacht
a. In geval van overmacht heeft Koks-Mediair het recht om na onverwijlde kennisgeving
aan de opdrachtgever, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te
ontbinden.
b. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Belemmerende overheidsbepalingen en -verzoeken
- Onlusten
- Stakingen
- Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren zaken, alsmede
water en energielevering
- Brand en/of ongevallen
- Transportbelemmeringen
- Beslaglegging van welke aard en om welke reden dan ook
- Als ook iedere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenis
10
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koks-Mediair en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing
Artikel 15 Geschillenbeslechting
Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door èèn der partijen als zodanig worden
beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van het arrondissement
waaronder Koks-Mediair statutair gevestigd is, voor zover de rechtbank op grond van de
wettelijke bepalingen bevoegd is.
Artikel 16 Toepasselijke algemene voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met en
offertes verstuurd door Koks-Mediair
b. Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Artikel 17 Slotbepaling
a. Indien een artikel door de rechter nietig wordt verklaard of door de rechter wordt
vernietigd, heeft dat geen invloed op de toepasselijkheid van de overige artikelen.
b. De benaming van ieder artikel is geenszins binden voor de inhoud. De benaming strekt
slechts ter globale aanduiding.